รับถ่ายรูปภาพและวีดีโอ สินค้า บุคคล สถานที่ ทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด